شبه‌نهنگ تک‌شاخ

شبه‌نهنگ تک‌شاخ

شبه‌نهنگ تک‌شاخ یا ناروال – Narwhal – پستانداری آبزی و عضوی از خانواده نهنگ سفید است. این پستاندار دریایی متعلق به گروه نهنگ‌های دندان‌دار است و در آب‌های سرد قطبی زندگی می‌کند. شبه‌نهنگ تک‌شاخ سر کوچک و پیشانی مدور دارد که فاقد پوزه و باله پشتی است و با اینکه فاقد دندان است از نهنگ‌های دندان‌دار به شمار می‌آید.عجیب‌ترین مشخصه شبه‌نهنگ‌های تک‌شاخ، عاج -دندان- پیچ خورده نیزه مانند بلند آنهاست که فقط در جنس نر مشاهده می‌شود. به علت وجود باور کهن به تک‌شاخ در میان اروپاییان و تشابه عاج ناروال به شاخ این موجود افسانه‌ای، شبه‌نهنگ‌های تک‌شاخ در معرض صید بی‌رویه قرار داشتند. کمیاب بودن این جانور و دوری محل زندگی آنها بر باورهای مربوط به تک‌شاخ بودنشان تاثیر زیادی گذاشته است.
شبه‌نهنگ تک‌شاخ

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]