1 1

توضیحات

ویرایش
آدرس : 52 کیلومتری آبادان و 105 کیلومتری اهواز واقع شده است
تالاب دیدنی شادگان با مساحتی بالغ بر 400 هزار هکتار دارد و از رودخانه‌های جراحی و کارون همچنین جزر و مد خلیج فارس تغذیه می‌کند. این تالاب از شمال به شادگان و خور دورق و از جنوب به رودخانه بهمن شیر آبادان و از غرب به داخوبن و از شرق به آبهای خورموسی محدود می‌شود.
نقش این تالاب در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی منطقه بسیار مهم است. این تالاب به عنوان پناهگاه بین‌المللی حیات وحش شادگان منطقه حفاظت شده محسوب می‌شود.
پوشش گیاهی درون تالاب چراگاه و منبع تأمین علوفه دام 132 روستای اطراف است.
دو گونه از دوزیستان و پنج گونه از خزندگان و حدود 154 گونه پرنده در این تالاب زندگی می‌کنند. از مهمترین پرندگان می‌توان به پلیکان زرد، فلامینگو و سبز قبای هندی اشاره کرد.
36 گونه نیز در این تالاب زندگی می‌کنند. تالاب شادگان 38 درصد تالابهای بین‌المللی ایران و 66 درصد تالابهای جهان را تشکیل می‌دهد.
تالاب شادگان از لحاظ ...مشاهده کامل متن رتبه‌های ثبت شده در یونسکو در گذشته در رتبه پنجم جهانی قرار داشتن ولی متأسفانه به علت ورود آلاینده‌های صنعتی به این تالاب و دخل و تصرفات مصنوعی در اکوسیستم آن، مرتبه بین‌المللی آن تا رده بیست و دوم نزول کرد.

ت‍‍الاب ش‍‍ادگ‍‍ان از ت‍‍الاب‌‍‌های ن‍‍ادر و م‍‍ه‍م ک‍ش‍ور اس‍ت ک‍ه ب‍ه ر‌غ‍م فصلی بودن ب‍خ‍ش آب ش‍ی‍ری‍ن آن‌، آب ش‍ور ت‍‍الاب ب‍ه دل‍ی‍ل م‍ت‍ص‍ل ب‍ودن به خ‍ور‌ه‍‍ا و خ‍ل‍ی‍ج ف‍‍ارس‌، د‌ای‍م‍‍ی و پ‍ر‌آب اس‍ت‌.
ب‍ن‍‍اب‍ر‌ای‍ن اک‍وس‍ی‍س‍ت‍م و گ‍ی‍‍ا‌ه‍‍ان و ج‍‍ان‍ور‌ان و به طور ک‍ل‍‍ی ت‍ن‍و‌ع زی‍س‍ت‍‍ی در 2 م‍ح‍ی‍ط ر‌ا م‍‍ی‌ت‍و‌ان در آن م‍لاح‍ظه ک‍رد.

در ای‍ن ت‍‍الاب پ‍وش‍ش گ‍ی‍‍ا‌ه‍‍ی زی‍ب‍‍ای‍‍ی از "چ‍ولان " (گ‍ب‍ن )، "ب‍رد‌ی "، "ن‍‍ی " و "ع‍ل‍ف ش‍ور" د‌ارد و ب‍ی‍ش از 150 گ‍ون‍ه پ‍رن‍ده ش‍‍اخ‍ص و ح‍م‍‍ای‍ت ش‍ده ن‍ظی‍ر "‌اردک م‍رم‍ر‌ی "، "ت‍ن‍ج‍ه‌"، "گ‍ی‍لان‍ش‍‍اه خ‍‍ال‍د‌ار"، "ف‍لام‍ی‍ن‍گ‍و"، "‌اردک س‍رس‍ف‍ی‍د"، "ل‍ی‍ک‍وت‍‍الاب‍‍ی‌" و ن‍ی‍ز م‍‍ا‌ه‍ی‍‍ان‍‍ی ن‍ظی‍ر "ش‍ی‍رب‍ت‌"، "ب‍ن‍‍ی‌"، "ک‍پ‍ور"، "ب‍ی‍‍اح "، "ش‍‍ان‍ک‌" در آن ب‍ه وف‍ور ی‍‍اف‍ت م‍‍ی‌ش‍ون‍د.
هم‍چ‍ن‍ی‍ن لاک پ‍ش‍ت ف‍ر‌ات‍‍ی (لاک ن‍رم ) از ج‍م‍ل‍ه گ‍ون‍ه‌‌‌ه‍‍ا‌ی ج‍‍ان‍ور‌ی زی‍ب‍‍ا‌ی م‍وج‍ود در ای‍ن ت‍‍الاب اس‍ت‌.

طب‍ق آم‍‍ار رس‍م‍‍ی 260 گ‍ون‍ه پ‍رن‍ده از ج‍م‍ل‍ه 175 گ‍ون‍ه پ‍رن‍ده م‍‍ه‍‍اج‍ر در ف‍ص‍ول م‍خ‍ت‍ل‍ف در ای‍ن ت‍‍الاب زن‍دگ‍‍ی م‍‍ی‌ک‍ن‍ن‍د و ه‍م‍ه س‍‍ال‍ه در ف‍ص‍ل م‍‍ه‍‍اج‍رت پ‍رن‍دگ‍‍ان گ‍ون‍‍اگ‍ون‍‍ی از س‍ی‍ب‍ر‌ی و دی‍گ‍ر ن‍ق‍‍اط س‍ردس‍ی‍ر ب‍ر‌ا‌ی زم‍س‍ت‍‍ان گ‍ذر‌ان‍‍ی و ز‌اد و ول‍د در ای‍ن ت‍‍الاب ف‍رود م‍‍ی‌آی‍ن‍د ک‍ه ت‍ج‍م‍‍ع آن‍‍ه‍‍ا در ن‍ق‍‍اط م‍خ‍ت‍ل‍ف ت‍‍الاب و ح‍ت‍‍ی آبگ‍ی‍ر‌ه‍‍ا‌ی ک‍ن‍‍ار ج‍‍اده اص‍ل‍‍ی م‍ن‍‍اظر ب‍دی‍‍ع‍‍ی در ک‍ن‍‍ار آب پ‍دی‍د م‍‍ی‌‌آورد.
ای‍ن پ‍رندگان م‍‍ان‍ن‍د م‍ر‌غ‍‍اب‍‍ی‌، غ‍‍از و درن‍‍ا ب‍ه دل‍ی‍ل س‍رم‍‍ا‌ی ش‍دی‍د م‍ن‍‍اطق ش‍م‍‍ال‍‍ی‌، ت‍‍الاب‌ها و زی‍س‍ت‍گ‍‍ا‌ه‌های خ‍وزس‍ت‍‍ان ر‌ا ب‍ر‌ا‌ی گ‍ذر‌ان‍دن ف‍ص‍ل زم‍س‍ت‍‍ان ان‍ت‍خ‍‍اب م‍‍ی‌ک‍ن‍ن‍د.
اردک‌‌ه‍‍ا، ش‍کاری‌ها، ح‍و‌اص‍ی‍ل‌‌ه‍‍ا، ک‍‍اک‍‍ای‍‍ی‌‌ه‍‍ا، ب‍‍اک‍لان‌، ف‍لام‍ی‍ن‍گ‍و، ک‍ش‍ی‍م و ک‍ن‍‍ار آب‍چ‍ر از ان‍و‌ا‌ع پ‍رن‍دگ‍‍ان ای‍ن ت‍‍الاب هستند.

پ‍رن‍دگ‍‍ان م‍‍ه‍‍اج‍ر ب‍ه ت‍‍الاب دو گ‍ون‍ه‌‌‌ان‍د؛ پ‍رن‍دگ‍‍ان م‍‍ه‍‍اج‍ر ت‍‍اب‍س‍ت‍‍ان‍ه ک‍ه م‍‍ع‍م‍ولا م‍‍ه‍‍اج‍رت‍‍ی ش‍رق‍‍ی ـ غ‍رب‍‍ی د‌ارن‍د و ب‍ه م‍ن‍ظور ز‌اد و ول‍د و‌ارد خوزس‍ت‍‍ان م‍‍ی‌‌ش‍ون‍د م‍‍ان‍ن‍د ان‍و‌ا‌ع ک‍وک‍ر (ب‍‍اق‍رق‍ره‌) و ک‍ب‍وت‍ر و در دی‍گ‍ر م‍‍ه‍‍اج‍ر‌ان زم‍س‍ت‍‍ان‍ه ک‍ه م‍‍ه‍‍اج‍رت ش‍م‍‍ال‍‍ی ـ ج‍ن‍وب‍‍ی د‌ارن‍د.

مردم روستاهای حاشیه تالاب شادگان به پرورش گاومیش مشغول هستند و وجود تالاب شادگان، بستر مناسبی برای پرورش گاومیش به‌وجود آورده است.
گهداری دام براساس ضوابط دامی و بهداشتی، افزایش تولید شیر و گوشت، اشتغال‌زایی، توسعه پرورش گاومیش بهداشتی کردن جایگاه‌های امور دام و تلقیح مصنوعی از اهداف و مزیت‌های اجرای پایلوت ملی سایت پرورش گاومیش است.

روس‍ت‍‍ای‍ی‍‍ان ب‍وم‍‍ی ح‍‍اش‍ی‍ه ای‍ن ت‍‍الاب م‍ردم‍‍ی خ‍ون‍گ‍رم و ص‍م‍یم‍‍ی ه‍س‍ت‍ن‍د ک‍ه اک‍ث‍ر‌ا ب‍ه زب‍‍ان ع‍رب‍‍ی س‍خ‍ن م‍‍ی‌‌گ‍وی‍ن‍د. ب‍‍ا ه‍م‍‍ا‌ه‍ن‍گ‍‍ی س‍‍ازم‍‍ان م‍ی‍ر‌اث ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ی و گ‍ردش‍گ‍ر‌ی اس‍ت‍‍ان روس‍ت‍‍ا‌ی "رگ‍ب‍ه‌" ب‍ه ع‍ن‍و‌ان روس‍ت‍‍ا‌ی ن‍م‍ون‍ه و پ‍‍ای‍گ‍‍اه گ‍ردش‍گ‍ر‌ی ت‍‍الاب ت‍‍ع‍ی‍ی‍ن ش‍ده و اف‍ر‌اد‌ی در زمین راهنمایی و ار‌ایه خ‍دم‍‍ات م‍ورد ن‍ی‍‍از ب‍ه گ‍ردش‍گ‍ر‌ان ت‍‍ع‍ی‍ی‍ن ش‍ده‌‌ان‍د.
ه‍م‍و‌اره م‍‍ی‌‌ت‍و‌ان ق‍‍ایق‌هایی ب‍‍ا ق‍‍ای‍ق‍ر‌ان‍‍ان ن‍وج‍و‌ان ر‌ا در ک‍ن‍‍ار آب م‍ن‍ت‍ظر ی‍‍اف‍ت ک‍ه ب‍‍ا ک‍م‍ت‍ری‍ن ت‍وق‍‍ع‍‍ی و م‍خ‍ت‍ص‍ر اش‍‍اره‌ا‌ی "م‍رد‌ی‌ه‍‍ا‌ی‌" (پ‍‍ارو‌ه‍‍ا‌ی م‍خ‍ص‍وص‌) قایق‌ها ر‌ا ب‍ه آب ان‍د‌اخ‍ت‍ه و روح ان‍س‍‍ان ر‌ا ب‍رف‍ر‌از پ‍‍ه‍ن‍ه وس‍ی‍‍ع ت‍‍الاب ب‍‍ا رق‍ص‍‍ی ب‍‍ان‍ش‍‍اط پ‍رو‌از م‍‍ی‌د‌ه‍ن‍د.

م‍ن‍‍اظر ب‍س‍ی‍‍ار زی‍ب‍‍ا به وی‍ژه در ف‍ص‍ل ب‍‍ه‍‍ار و او‌اخ‍ر زمستان ب‍س‍ی‍‍ار دی‍دن‍‍ی اس‍ت‌. همواره م‍‍ی‌ت‍و‌ان گ‍‍اوم‍ی‍ش‍‍‌ه‍‍ا‌ی ش‍ن‍‍اور در آب ر‌ا دی‍د ک‍ه ب‍ه ف‍رم‍‍ان ک‍ودک‍‍ی دس‍ت از آب ت‍ن‍‍ی ش‍س‍ت‍ه و در خ‍ش‍ک‍‍ی ب‍ه دنبالش رو‌ان‍ه م‍‍ی‌‌ش‍ون‍د.
ن‍ی‍ز‌ار‌ه‍‍ا، ن‍خ‍ل‍‍‌ه‍‍ا و زن‍‍ان روس‍ت‍‍ای‍‍ی زح‍م‍ت‍‌ک‍ش‍‍ی ک‍ه پ‍‍ا ب‍ه پ‍‍ا‌ی م‍رد‌ان خ‍ود ت‍ور‌ه‍‍ا‌ی ماهی‌گیری ر‌ا ت‍‍ع‍م‍ی‍ر م‍‍ی‌ک‍ن‍ن‍د و ع‍لاوه ب‍ر آن ه‍م‍ی‍ش‍ه ب‍‍اف‍ت‍ه‌ه‍‍ا‌ی ح‍ص‍ی‍ر‌ی رن‍گ‍‍ارن‍گ زی‍ب‍‍ای‍‍ی د‌ارن‍د ک‍ه م‍‍ی‌ت‍و‌ان ب‍ه ی‍‍ادگ‍‍ار از ای‍ن س‍رزم‍ی‍ن ب‍ه ه‍م‍ر‌اه ب‍رد.
تالاب شادگان یکی از مناظر جالب توجه و ارزشمند در کشور است که تنها برنامه ریزی در حوزه توسعه گردشگری این منطقه می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات بیکاری مردم بومی این تالاب را حل کند.
در سال‌های گذشته اداره کل میراث فرهنگی خوزستان ایستگاه گردشگری در منطقه احداث کرده است و همچنین ساکنان بومی تالاب شادگان دارای صنایع دستی هستند که می‌توان با ایجاد جایگاهی در تالاب، این صنایع دستی ارزشمند را ارایه داده و زمینه اشتغال را نیز برای جوانان منطقه فراهم کرد.
و کلام آخر اینکه تالاب شادگان سال‌ها است با تهدیداتی مانند عبور لوله‌های نفت از درون تالاب شادگان،جاده سازی درون تالاب، ورود فاضلاب شهری و روستایی ، صدور بی رویه اسلحه‌های شکاری توسط محیط زیست و بهره برداری غیراصولی از منابع تالاب روبه رو است که هر کدام از موارد ذکر شده می‌تواند تهدیدی برای این تالاب باشد.

منابع :
http://fa.wikipedia.org/
http://khouzestan.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=37037
http://www.ichto.ir/Default.aspx?tabid=505
http://www.khouznews.ir/fa/news/54050
http://www.khouznews.ir/fa/news/53205
تالاب شادگان

تالاب شادگان

تالاب دیدنی شادگان با مساحتی بالغ بر 400 هزار هکتار دارد و از رودخانه‌های جراحی و کارون همچنین جزر و مد خلیج فارس تغذیه می‌کند. این تالاب از شمال به شادگان و خور دورق و از جنوب به رودخانه بهمن شیر آبادان و از غرب به داخوبن و از شرق به آبهای خورموسی محدود می‌شود. نقش این تالاب در عرصه‌...

اطلاعات | نقشه

تنها زیستگاه اردک کرکری در جهان

تالاب بین المللی شادگان 296 هزار هکتار مساحت دارد و از شمال به شادگان و خور «دورق» و از جنوب به رودخانه بهمن شیر، از باختر به جاده دارخونین و آبادان و از خاور به آب‌های خورموسی محدود می‌شود. سطح تالاب با گیاهان آبدوست چون لویی و چولان و گیاهان غوطه ور پوشیده شده و محل بسیار مناسبی برای پرندگان آبزی می‌باشد. ... ادامه مطلب
تنها زیستگاه اردک کرکری در جهان

روستای سراخیه ونیز ایران

سراخیه نام یکی از روستاهای خوزستان است که د‌‌‌ر نزد‌‌‌یکی تالاب شاد‌‌‌گان د‌‌‌ر بخش خنافره، د‌‌‌هستان ناصری، شاد‌‌‌گان واقع شد‌‌‌ه. تالاب بین المللی شاد‌‌‌گان که به عنوان یک تالاب مهم بین المللی شناخته شد‌‌‌ه، این تالاب زیستگاه 174 گونه پرند‌‌‌ه است که 13 گونه از آنها مانند‌‌‌ارد‌‌‌ک مرمری، پلیکان پا ... ادامه مطلب
روستای سراخیه ونیز ایران

تا به حال ونیز ایران رفتید؟
تالاب بین المللی شادگان یکی از تالاب‌های بزرگ میباشد،این تالاب که در جنوب غربی ایران در جنوب شهر شادگان در استان خوزستان واقع شده بیش از‪ ۴۰۰‬هزار هکتار وسعت دارد. یکی از شگفتیهای تالاب شادگان، داشتن همزمان آب شور، شیرین و لب شور است، که این ویژگی تنوع زیستی بی نظیری را ... ادامه مطلب

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

زیبا فلاح

زیبا فلاح ﺳﻪشنبه 17 شهریور 94 - 10:25

وای چه هیجان انگیز :)

اطلاعات بیشتر...
[posttitle]

[posttitle]

[postbody]

مشاهده مطلب