میراث های فرهنگی معنوی اصفهان

علمگردانی

علمگردانی

در مورد تاریخچه­ مراسم علم­گردانی ابتدا می­توان گفت، که علم در گذشته جزیی از لوازم جنگ به­شمار می­آمده است. در لغت­نامه­ دهخدا در مورد معنی کلمه­ی توغ (توق)، علم را با توغ یکی دانسته و اشاره به این شعر در شاهنامه­ فردوسی می­کند: بزرگان پیاده پذیره شدند ابی کوس و توغ و تبیره شدند ...

اطلاعات