میراث های فرهنگی معنوی ارومیه

فنون و شیوه‌های نمک‌گیری در دریاچه ارومیه

فنون و شیوه‌ها...

تاریخ و قدمت مستندی در خصوص بهره برداری از نمک دریاچه ارومیه وجود ندارد. ولی آنچه مهم می‌باشد این است، که نمک‌گیران دریاچه ارومیه این شغل را از پدران و پدر بزرگان خود به ارث برده و پیرمردان منطقه نیز، با توجه به اقتضای سن خود بهره برداری از نمک دریاچه را از اواخر دوره قاجار به یاد دارن...

اطلاعات