توضیحات

ویرایش
ﮔﻠﯿﻢ ﺑﺎﻓﯽ از ﻗﺮن ھﺎ ﭘﯿﺶ در اﺳﺘﺎن ﯾﺰد ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﯿﺒﺪ، ﺧﺎﺗﻢ و اﺑﺮﮐﻮه راﯾﺞ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ھﺰار ﺳﺎل در اﯾﻦ ﺧﻄﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ دارد.
ﮔﻠﯿﻢ ﺑﯿﺶ از ﻗﺎﻟﯽ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻗﺪﻣﺖ دارد و در واﻗﻊ ﻗﺎﻟﯽ در اﺛﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﮔﻠﯿﻢ ﺑﺎﻓﯽ طﯽ ﻗﺮون و اﻋﺼﺎر ﻣﺘﻤﺎدی ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﮔﻠﯿﻢ ھﺎی ھﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ دارای ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت وﯾﮋه ای از ﻧﻈﺮ طﺮح و رﻧﮓ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ طﺮح و رﻧﮓ ﺑﻨﺪی ھﺎی آن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮای ﺗﮫﯿﻪ ﺗﺎر ﮔﻠﯿﻢ ، اﻏﻠﺐ از ﻧﺦ ﭘﻨﺒﻪ و ﭘﺸﻢ و در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ از اﺑﺮﯾﺸﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﮔﻠﯿﻢ ﺑﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه « ﭘﻮدﭘﯿﭽﯽ» ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺦ ﺗﺎر و ﭘﻮد از ﻧﺦ ﭘﻮد ﻧﺎزک ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﻮد ﺑﻪ ﺣﺎل ﭘﯿﭽﺶ از ﻣﯿﺎن ﻧﺦ ﺗﺎر و ﭘﻮد ﻧﺎزک ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ، ﮐﻮﺑﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮای ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻠﯿﻢ ﺑﻪ «دار» ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻋﻤﻮدی، اﻓﻘﯽ، ﺗﺒﺮﯾﺰی و ﮔﺮدان ، ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻧﺦ ﭼﻠﻪ ، ﭘﺸﻢ و ﻧﻘﺸﻪ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.« دار ﺛﺎﺑﺖ» اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﺗﺮﯾﻦ و «دار ﺗﺒﺮﯾﺰی» ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﯾﻦ دارھﺎﺳﺖ و در دار ﮔﺮدان ، ﻣﯽ ﺗﻮان طﻮل ﺗﺎرھﺎ را ﺑﻪ اﻧﺪازه طﻮل ﮔﻠﯿﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد.
ﻧﺦ ﭼﻠﻪ از ﭘﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﮫﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺑﺮﺧﯽ روﺳﺘﺎھﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﻨﺒﻪ از ﭘﺸﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﭘﺸﻢ ﺑﺮای ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻠﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﺴﺘﻦ ، رﯾﺴﯿﺪن و رﻧﮕﺮزی را طﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان « ﺧﺎﻣﻪ» از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
« ﭼﻠﻪ ﮐﺸﯽ» ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻠﯿﻢ اﺳﺖ و ﻧﺦ ھﺎی ﭼﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺸﺨﺺ روی دار ﭘﯿﭽﯿﺪه ...مشاهده کامل متن ﺷﻮد و ﯾﮏ طﺮح ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ رﻧﮓ در اﻧﺪازه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﮔﻠﯿﻢ ﻣﺮﻏﻮب ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮر و ﺷﺴﺘﺸﻮ رﻧﮕﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب ﺑﻮدن اﮔﺮ رطﻮﺑﺖ ﺑﻪ آن ﺑﺮﺳﺪ ، رﻧﮓ ﻋﻮض ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺮای
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮔﻠﯿﻢ ﻣﺮﻏﻮب ﺑﺎﯾﺪ آن را ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻓﺸﺎر داد ﺗﺎ اﺳﺘﺤﮑﺎم آن ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﻮد و ﮔﻠﯿﻢ ھﺎی دارای ﭘﻮد ﮐﻢ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﮐﺸﯿﺪه و از ھﻢ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد.
ھﺮ ﭼﻪ ﮔﻠﯿﻢ ﺳﺒﮏ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ از ﻣﺮﻏﻮﺑﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ زﯾﺮا در ﺑﺎﻓﺖ آن از ﺗﺎر و ﭘﻮد ظﺮﯾﻔﺘﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻟﺒﻪ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮔﻠﯿﻢ ، ﺣﺎﺷﯿﻪ ای ﺑﺎ ﻣﻮی ﺑﺰ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﯿﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﻓﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﮔﻠﯿﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮔﻠﯿﻢ ھﺎی اﺳﺘﺎن ﯾﺰد ﺑﯿﺸﺘﺮ دارای رﻧﮓ ھﺎی ﺳﯿﺎه، ﻻﮐﯽ، زرﺷﮑﯽ و ﻧﺨﻮدی اﺳﺖ. ﺛﺒﺎت رﻧﮓ، ﺳﺒﮑﯽ وزن و ﻣﺮﻏﻮﺑﯿﺖ از وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﮔﻠﯿﻢ ﯾﺰد اﺳﺖ و اﻏﻠﺐ ﮔﺮدﺷﮕﺮان داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ آن را ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺎده ﺑﺎﻓﯽ ، ﺳﻮﻣﺎک، ﭼﺎک دار، ﺑﺪون ﭼﺎک، ﮔﻠﯿﻤﭽﻪ، ﺳﺠﺎده، ﺟﻮال، ﺧﻮرﺟﯿﻦ، ﺳﺠﺎده و ﺟﻮﻟﯽ، از اﻧﻮاع ﮔﻠﯿﻢ ﯾﺰد اﺳﺖ و طﺮح و ﻧﻘﺸﻪ ﮔﻠﯿﻢ ﯾﺰد ذھﻨﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﻓﻨﺪه ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ آن را ﻣﯽ ﺑﺎﻓﺪ.
ﮔﻠﯿﻢ ﺑﺮای ﺗﺰﺋﯿﻦ دﯾﻮارھﺎی ﺧﺎﻧﻪ، ﮐﻒ ﭘﻮش اطﺮاف ﻓﺮش ھﺎی ﻣﻨﺰل، آوﯾﺰ ورودی، ﭘﺎدری و ... ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ھﻨﺮﻣﻨﺪان ھﻨﺮ دﺳﺘﯽ ﮔﻠﯿﻢ ﺑﺎﻓﯽ در اﺳﺘﺎن ﯾﺰد ﯾﮏ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود 50 ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻌﺮق، ﻣﺸﺒﮏ، اﯾﮑﺎت، زﯾﻠﻮ ﺑﺎﻓﯽ، ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎﻓﯽ، ﺳﻔﺎل ، اﺣﺮاﻣﯽ، ﺷﻌﺮ ﺑﺎﻓﯽ، ﭼﺎﻗﻮ ﺳﺎزی، ﺧﺎﺗﻢ ، ﻣﺴﮕﺮی و ﻗﻠﻢ زﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﯾﺰد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

منبع : portal-yz.ir
سرو ابرکوه

سرو ابرکوه

«سرو چهار هزار و پانصد ساله»، «مسن‌ترین موجود زنده ایران»، «دومین درخت کهنسال و ارگانیسم زنده جهان»، «دومین اثر طبیعی ایران ثبت شده در فهرست میراث ملی» تنها چند عنوان مهم از سرو کهنسال ابرکوه که می‌تواند به عنوان یک اثر طبیعی، ایران، یزد و شهرستان ابرکوه و فرهنگ ایران زمین را به جهان مع...

اطلاعات | نقشه
یخچال‌های خشتی ابرکوه

یخچال‌های خشتی...

اگر به شهرستان ابرکوه سفر کنید در گشت و گذار خود در شهر به طور قطع یکی از یخچال‌های خشتی ابرکوه را خواهید دید، بناهایی که با وجود گذر تاریخ، همچنان ایستاده مانده اند. ابرکوه دارای آثار باستانی و تاریخی بسیاری است که هر کدام دارای ویژگی‌های خاص خود هستند. یکی دیگر از آثارتاریخی و دیدنی...

اطلاعات | نقشه
قلعه رباط

قلعه رباط

شهرستان ابرکوه دارای قلعه‌های بسیاری است که تعداد آنها به عدد 50 می‌رسد که مهمترین آنها قلعه بزرگ روستای شهرسب در ورودی شهر ابرکوه از سمت یزد است. قلعه رباط مربوط به دوره صفوی است، این قلعه در حاشیه غربی شهرستان ابرکوه در نزدیکی میدان ولی عصر (ع) ،واقع شده است. قلعه رباط که روزگاری ...

اطلاعات | نقشه
خانه آقازاده ابرکوه

خانه آقازاده ا...

ابرکوه دارای خانه‌های قدیمی و جالب بسیاری است که در بافت قدیم قرار دارند و یکی از مهمترین آنها خانه آقازاده است که بادگیرهای منحصر به فرد و دو طبقه آن بی نظیر است. این خانه از نظر معماری و به کارگیری عناصر معماری سنتی ایران بسیار در خور توجه است و به صورت حیاط مرکزی است و عمارت آن در س...

اطلاعات | نقشه
مسجد جامع ابرکوه

مسجد جامع ابرک...

مسجد جامع ابرکوه در شهرستان ابرکوه در میدان اصلی شهر و در مرکز شهر قرار دارد و مربوط به دوره تیموری میباشد. این مسجد جامع دو قبله دارد که قبله بزرگ یا اولیه مسجد، به شیوه بناهای مغولی ساخته شده است و با جهت قطب مغناطیسی شمال 47 درجه اختلاف دارد. قبله دوم برای اصلاح جهت قبله اول ساخ...

اطلاعات | نقشه
خانه صولت ( موزه مردم شناسی ابرکوه )

خانه صولت ( مو...

خانه صولت از بناهای تاریخی و فرهنگی شهرستان ابرکوه است که در بافت قدیم شهر در خیابان باهنر محله دروازه میدان واقع شده است. موزه مردم شناسی ابرکوه در خانه صولت که اداره میراث فرهنگی نیز در این مکان قرار دارد, واقع شده و به راحتی از سمت میدان مرکزی شهر ابرکوه (میدان امام حسین) به سمت محل...

اطلاعات | نقشه
گنبد عالی

گنبد عالی

گنبد عالی ابرکوه روی تپه ای در مسیر جاده ابرکوه به بخش بهمن واقع شده است، این بنا از بناهای سنگی دوره دیلمیان و مربوط به سال ۴۴۸ هجری قمری و نمونه ای از هنر معماری ایرانی است و از مستحکم‌ترین بناهای قرن پنجم هجری به شمار می‌رود و از نظر طرح شبیه بناهای قرون سوم و چهارم هجری است. گنبد ...

اطلاعات | نقشه
کویر ابرکوه

کویر ابرکوه

کویر ابرکوه ( ابرقو ) در 20 کیلومتری شهرستان ابر کوه واقع شده است و از معروف‌ترین مناطق کویرى کشور محسوب مى‌شود. کویر ابر کوه ازجنوب غربی به کوه‌های پوزه سیاه و حوض سفید، از جنوب به کفه بدر شیراز، از شرق به کوه چاه زرد و از شمال به جاده ابر کوه- تفت محدود می‌شود. این منطقه به شکل دای...

اطلاعات | نقشه
مشاهده تمامی جاذبه های گردشگری
ﮔﻠﯿﻢ ﺑﺎﻓﯽ یزد

ﮔﻠﯿﻢ ﺑﺎﻓﯽ یزد

ﮔﻠﯿﻢ ﺑﺎﻓﯽ از ﻗﺮن ھﺎ ﭘﯿﺶ در اﺳﺘﺎن ﯾﺰد ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﯿﺒﺪ، ﺧﺎﺗﻢ و اﺑﺮﮐﻮه راﯾﺞ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ھﺰار ﺳﺎل در اﯾﻦ ﺧﻄﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ دارد. ﮔﻠﯿﻢ ﺑﯿﺶ از ﻗﺎﻟﯽ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻗﺪﻣﺖ دارد و در واﻗﻊ ﻗﺎﻟﯽ در اﺛﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﮔﻠﯿﻢ ﺑﺎﻓﯽ طﯽ ﻗﺮون و اﻋﺼﺎر ﻣﺘﻤﺎدی ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﮔﻠﯿﻢ ھﺎی ھﺮ ﻣ...

اطلاعات
[posttitle]

[posttitle]

[postbody]

مشاهده مطلب