2 1

توضیحات

ویرایش
ﺗﺎﻻب ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺰﻟﯽ(ﺗﺎﻻب ﮔﻞ ﻻﻟﻪ)
تالاب انزلی و یا مرداب انزلی با مساحتی در حدود ۲۰ هزار هکتار در شمال ایران، واقع در استان گیلان قرار دارد.
مرداب انزلی از جالب‌ترین و بزرگترین زیستگاه‌های طبیعی جانواران ایران محسوب می‌شود و هر ساله پذیرای تعداد زیادی از پرندگانی است که از سوی کشورهای همسایه شمالی به ایران می‌آیند.
تالاب انزلی به دلیل موقعیت جغرافیایی از نظر میزان بالای رطوبت و آب با هیچ یک از تالاب‌های ایران قابل مقایسه نیست.
تالاب انزلی در حدود 40 کیلومتری شمال رشت و در جنوب غربی شهرستان انزلی و دریای خزر قرار دارد. وسعت این تالاب فصول زمستان و بهار به علت افزایش بارندگی به حدود 120 کیلومتر مربع می‌رسد و در تابستان و پاییز به حدود 80 کیلومتر تقلیل می‌باید.
تالاب انزلی که یک تالاب بین المللی است؛ زیستگاه مناسبی برای برای آبزیان و پرندگان مهاجر به شمار می‌آید. علاوه بر این؛ تالاب ...مشاهده کامل متن انزلی محل تخم ریزی ماهیان به ویژه ماهیان سفید بوده و در مجموع با توجه به زیبایی‌های چشمگیر خود می‌تواند به عنوان اکوسیستم آبی-طبیعی، گردشگران زیادی را به خود جلب کند.
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎذﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﯽ ﺗﺎﻻب ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺰﻟﯽ اﺳﺖ.ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی و ﺗﮑﻮﯾﻦ ﺗﺎﻻب در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ درﯾﺎی ﺧﺰر ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ اواﺧﺮ ﭘﻠﯿﻮﺳﻦ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻫﻮﻟﺌﻮﺳﻦ ﻣﯽ رﺳﺪﮐﻪ ﺳﻄﺢ زﯾﺮﯾﻦ آن را رﺳﻮﺑﺎت دﻟﺘﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﺷﺪه ای از ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎی ﻣﺎزﻧﺪران (ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺧﻠﯿﺞ ﮔﺮﮔﺎن)ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.در اواﺧﺮ ﭘﻠﯿﻮﺳﺘﻮﺳﻦ ﺑﻪ وﯾﮋه درﻫﻮﻟﺌﻮﺳﻦ وﺟﻮد ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ و ﺑﺎد ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ – ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد زﺑﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ و ﺳﺎزوﮐﺎر آن ﺣﺮﮐﺖ رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﺎ اﻣﺘﺪاد وزش ﺑﺎد و ﺟﺮﯾﺎن درﯾﺎﯾﯽ و ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﺎ زاوﯾﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﻮده ﺑﺎ ﻣﺘﺪاد ﺧﻮد ﻣﺎﺳﻪ ﻫﺎ را ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮوی اﯾﻦ ﺳﺎﺣﻞ ﻣﺎﺳﻪ ای ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً در ﭘﺸﺖ ﺧﻮد ﺣﻮﺿﭽﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده و اﮔﺮ راﻫﯽ ﺑﺎ درﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﻃﺮﯾﻖ آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ اﯾﻦارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮدد.
از ﻃﺮﻓﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻤﮑﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد آﻟﯽ و آﺑﻬﺎی ورودی ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﺗﻼﻗﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده و آب آن ﻧﯿﺰ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد.ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﻨﻮری (1363 ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ) ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ در ﻗﺮن ﻫﺠﺪﻫﻢ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﮐﻨﻮﻧﯽ وﺳﻌﺖ داﺷﺘﻪ و ﺗﺎ روﺳﺘﺎی ﭘﯿﺮ ﺑﺎزار ﮔﺴﺘﺮش داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﮐﯿﻤﺒﺎل در ﺳﺎل 1345 وﺳﻌﺖ ﺗﺎﻻب ﺑﺎ ﺣﻮاﺷﯽ ﻣﺮﺗﻌﯽ در زﻣﺎن ﺑﺎﻻ آﻣﺪن آب ﺣﺪود 218 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ. (ارزش ﮔﺬاری اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ – ص85) ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎل ﺑﻪ درﯾﺎی ﺧﺰر از ﺷﺮق ﺑﻪ ﭘﯿﺮﺑﺎزار از ﻏﺮب ﺑﻪ ﮐﭙﻮرﭼﺎل و آﺑﮑﻨﺎر ، از ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا و ﻗﺴﻤﺘﯽ از رﺷﺖﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﮔﺮدد.از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺗﺎﻻب ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽ ﺷﻮد :ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﯽ ﮐﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺷﺮﻗﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻏﺮﺑﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺨﺶ ﺳﯿﺎه ﮐﯿﺸﻢ ﮐﻪ در ﺟﻨﻮب ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ از ﻧﻈﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﻮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ، ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﯾﮏ ، و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﮐﻠﯽ داﺷﺘﻪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ. (ﻣﻨﻮری ص 45)
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﺎﻻب ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺰﻟﯽ دارای ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ؛ ﮔﯿﺎﻫﺎن
، ﺟﺎﻧﻮران و ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی و ﺷﮑﻞ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎﻻب ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ درﯾﺎ و رژﯾﻢ رودﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن اﮐﻮﻟﻮژی وﯾﮋه ای ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﻻب را در ﺟﻬﺎن ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺮد.
ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺗﺎﻻب ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻏﻮﻃﻪ ور ، ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺷﻨﺎور و ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺣﺎﺷﯿﻪ ای ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻏﻮﻃﻪ ور ﻣﺜﻞ : ﺟﻠﺒﮏ ﺳﺒﺰ آﺑﺰی ، ﺟﻠﺒﮏ ﺳﺒﺰ، ﮔﻮﺷﺎب ﺷﺎﻧﻪ ای ، واﻟﯿﺲ ﻧﺮﯾﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه، ﻫﯿﺪری ﻻورﺗﯿﺴﯿﻼﺗﺎ(ﻫﺰارﺑﺮگ)، ﺳﺮاﺗﻮﻓﯿﻠﻮم ﺷﻨﺎور، ﻣﯿﺮﯾﻮﻓﯿﻠﻮم، ﻧﺎﺟﺲ ﻣﯿﻨﻮر
ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺷﻨﺎور ﻣﺜﻞ : اوﺗﯿﮑﻮﻻرﯾﺎ، ﺳﺎﻟﻮﯾﻦ ، ﻫﯿﺪروﮐﺎرﯾﺲ(زﯾﻮرآب)،ﻋﺪﺳﮏ
ﺳﺮﻧﯿﺰه ای، ﻋﺪﺳﮏ آﺑﯽ ﭼﻨﺪ رﯾﺸﻪ ای ، ﺗﺮاﭘﺎ، ﻣﺮﯾﻢ آﺑﯽ، ﻋﻠﻒ ﻫﻔﺖ ﭘﻬﻦ
ﻋﻠﻒ ﻫﻔﺖ ﺑﻨﺪ دورگ، ﭘﻮﺗﺎﻣﻮژﺗﻮن، اﺳﭙﯿﺮودﻻ، ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ آﺑﯽ، ﻻﻟﻪ ﻣﺮداب
(ﺳﻞ ﺑﺎﻗﺎﻟﯽ)
ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺣﺎﺷﯿﻪ ای : ﻟﻮﺋﯽ ﭘﻬﻦ، اﺳﭙﺮﻏﺎن، ﺳﻐﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ، ﻧﯽ،ﺳﯿﺮﭘﻮس
ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮت ﺟﻬﺎﻧﯽ دارد ﻻﻟﻪ ﺗﺎﻻﺑﯽ اﺳﺖ .
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺎﻻب ﺗﺎﻻب ﻻﻟﻪ ﻣﺮداﺑﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ. ﮔﯿﺎه ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺎ
ﮔﻠﺒﺮگ ﻫﺎی ﭘﻬﻦ در داﺧﻞ ﮐﺎﺳﻪ آن ﺗﺨﻤﺪان ﺑﺎ ﭘﺮﭼﻢ ﻫﺎی زرد رﻧﮓ دارد .رﻧﮓ ﺑﺮگ ﻫﺎ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ.
ﺳﺎﻗﻪ اش داﺧﻞ آب و ﺑﺮﮔﻬﺎﯾﺶ ﺑﯿﺮون از آب اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺮوه ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺷﻨﺎور ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. در ﺻﻮرت ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ آب ﻻﻟﻪ ﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود.
ﺟﺎﻧﻮران : ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺗﺮﯾﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻊ و ﺗﻤﺎﺷﺎی ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ . ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﺎﻻب ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺑﻮﻣﯽ ﻫﺎ و ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .
اﯾﻦ دو ﮔﺮوه ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﺎﻻب ﻫﻤﻮاره ﺷﻠﻮغ و ﭘﺮ ﺳﺮو ﺻﺪا اﺳﺖ . ﺣﻮاﺻﯿﻞ ﻫﺎ ،
واﮔﺮت ﻫﺎ در آﺑﻬﺎی ﮐﻢ ﻋﻤﻖ ﺗﺎﻻب ﺻﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . اردک ﺳﺎﻧﺎن ، ﻣﺮﻏﺎﺑﯽ ﺳﺎﻧﺎن ﮐﺸﯿﻢ ﺑﺰرگ ، ﮐﺸﯿﻢ ﺳﯿﺎه ﮔﺮدن ، ﯾﻠﻮه ﮐﻮﭼﮏ ، ﮐﺎﮐﺎﯾﯽ
ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﺎﻻب ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.
در زﯾﺮ آب ﻫﺎی
ﺗﺎﻻب اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﯽ از ﻗﺒﯿﻞ : ﺳﻮف ، ﺳﯿﻢ ،اردک ﻣﺎﻫﯽ ،ﮐﻠﻤﻪ، ﺳﻔﯿﺪ،ﻣﺎﻫﯽ
ﻣﺎش،ﮐﭙﻮر،ﺳﯿﺎه ﮐﻮﻟﯽ، ﻻی ﻣﺎﻫﯽ، ﺷﺎﮐﻮﻟﯽ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺎﻻﺑﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺗﺎﻻب ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ را ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺎﻻب ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺰﻟﯽ ﻣﯽ ناﻣﻨﺪ.
اﻫﻢ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺗﺎﻻب ﺳﺮﺧﺎﻧﮑﻞ(ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺣﯿﺎت وﺣﺶ) ،ﺗﺎﻻب ﭼﻮﮐﺎم (ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺣﯿﺎت وﺣﺶ) ، ﺗﺎﻻب ﺳﻠﮑﻪ (ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺣﯿﺎت وﺣﺶ) ، ﺗﺎﻻب ﺳﯿﺎه ﮐﺸﯿﻢ (ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه) ،ﺗﺎﻻب ﻫﺎی ﺳﻠﮑﻪ و ﺳﯿﺎه ﮐﺸﯿﻢ در ﺣﻮزه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا ﻗﺮار دارد.
در ﮔﺰارش ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
منابع :http://fa.wikipedia.org/
http://talab-anzali.ir/
http://www.anobanini.ir/
http://www.gchto.ir/main/media/f/talabe%20anzali.pdf
تالاب انزلی

تالاب انزلی

ﺗﺎﻻب ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺰﻟﯽ(ﺗﺎﻻب ﮔﻞ ﻻﻟﻪ) تالاب انزلی و یا مرداب انزلی با مساحتی در حدود ۲۰ هزار هکتار در شمال ایران، واقع در استان گیلان قرار دارد. مرداب انزلی از جالب‌ترین و بزرگترین زیستگاه‌های طبیعی جانواران ایران محسوب می‌شود و هر ساله پذیرای تعداد زیادی از پرندگانی است که از سوی کشوره...

اطلاعات | نقشه
مناره انزلی(برج ساعت انزلی)

مناره انزلی(بر...

برج ساعت انزلی (مناره انزلی)در محوطه پشتی بازار سپه میدان انزلی قرار دارد این مناره زیبا که قدمت آن به سال ۱۸۱۵ میلادی می‌رسد با هدف راهنمایی کشتی هایی که از آن سوی آبها به انزلی می‌آمدند ساخته شده بود که بعدها با تغییر کاربری به صورت برج ساعت درآمد. این فانوس در سال ۱۲۳۰ تا ۱۲۳۴ هج...

اطلاعات | نقشه
پناهگاه حیات وحش سرخانگل

پناهگاه حیات و...

پناهگاه حیات وحش سرخانگل در محدود تالاب بین المللی انزلی قرار دارد. مساحت منطقه در حدود 24/1214 هکتار و محیط آن در حدود 14/17 کیلومتر بوده و در تاریخ 21/3/1381 مورد حفاظت قرار گرفت . توسکا، بید، صنوبر، تمشک، علف هفت بند ، سرخاب کولی، تاج ریزی پوشش گیاهی خشک منطقه و گیاهان آبزی شامل نی...

اطلاعات | نقشه
کلیسای مریم مقدس بندر انزلی

کلیسای مریم مق...

کلیسای مریم مقدس در سال 1855 میلادی ساخته شده است ,این کلیسا با هزینه شخصی به نام آواک ملک الله وردیان از ارامنه شهر بنا گردیده است که سومین کلیسای این شهر است. این بنا در میدان شهرداری شهر بندرانزلی و در مقابل ساختمان سابق دادگستری قرار گرفته است. کلیسای ارامنه انزلی در سالهای اخیر ...

اطلاعات
منطقه آزاد تجاری کاسپین

منطقه آزاد تجا...

منطقه آزاد تجاری انزلی مساحتی به اندازه 3200 هکتار خشکی از شهر انزلی وتا عمق nو کیلومتر از آبهای دریای خزر را شامل میشود که از سمت غرب به روستای طالب آباد و اراضی نیروی دریایی و از سمت شرق به روستای چپر پرد پایین متصل میگردد. این منطقه یکی از بهترین قسمت‌های جغرافیایی از لحاظ پیشرفت ف...

اطلاعات | نقشه
کاخ موزه نظامی انزلی

کاخ موزه نظامی...

کاخ کاخ موزه انزلی در سمت شرقی محل ساختمان کاخ سوخته “خوشتاریا” بنا گردیده است، همجواری این کاخ در کنار دریا زمینه جذب گردشگران را به قایق سواری یا اتوبوس دریایی رافراهم میکند. سه محور ارتباطی از شمال ،جنوب وشرق با راه‌های آسفالته درجه یک موقعیت دسترسی به گیلان وشهرستان بندر انزلی واین...

اطلاعات | نقشه
موج شکن‌های انزلی

موج شکن‌های ان...

موج شکن نام اسکله ای در بندر انزلی میباشد که یکی از قدیمی‌ترین آثار این شهر محسوب میشوند و میتوان از آن‌ها به عنوان شاهکار معماری قرن نوزدهم نام برد. ساخت این موج شکن‌ها زیر نظر مهندسان روسی از سال هزار و دویست و هفتاد و چهار آغاز و در سال هزار و دویست و نود و سه به پایان رسیده است که ب...

اطلاعات | نقشه
کشتی میرزا کوچک خان

کشتی میرزا کوچ...

کشتی میرزا کوچک خان جنگلی که مزین به نام سردار جنگل است در سال 1971 توسط ژاپن ساخته شده است و سال‌ها ، از انزلی به باکو مسافر جا به جا میکرد. کشتی میرزا کوچک خان یکی از جاذبه‌های توریستی بندر انزلی محسوب میشود . این کشتی دارای پنج طبقه و هفتاد و چهار متر طول، دوازده متر عرض، بیست متر...

اطلاعات | نقشه
مشاهده تمامی جاذبه های گردشگری

ساحل انزلی....

چیزی که سواحل انزلی را از سواحل دیگر شهرهای حاشیه دریای خزر متمایز می‌سازد، عمومی بودن سواحل آن است که در دسترس همگان قرار دارد، در حالی که سایر سواحل دریای خزر مورد دخل و تصرف بخش خصوصی قرار گرفته و مسافران محترم باید از پشت دیوارهای بلند و ویلاهای اختصاصی به دریا بنگرند. در تابستان سال ۸۶ توسط سازمان ... ادامه مطلب
ساحل انزلی....

تالاب انزلی

مجمو عه تالاب انزلی جزءتالابهای طبیعی ، دائمی وآب شیرین کشور می‏باشد.حدود۱۱ روداصلئ و ۳۰ رودفرعئ پس از آبیاری مزارع وشالیزارها به همراه جریانهای سطحی حوزه آبریزی به وسعت ۳۶۰۰ کیلو متر مربع به این تالاب می‌ریزند . ازنظرزمین شناسی زمان تشکیل تالاب به اواخر دوره پلیوسن واحیاناً هلوسن بر می‌گر دد. خاک اطراف ... ادامه مطلب
تالاب انزلی

اسکله انزلی یا مجتمع بندری انزلی بندرگاهی در جنوب دریای خزر واقع در شهرستان انزلی است. این بندرگاه دارای رتبه سوم بین بنادر کشور بعد از امام خمینی و بندر شهید رجایی (بندر عباس) از لحاظ تناژ تخلیه و بارگیری است. ... ادامه مطلب

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

اطلاعات بیشتر...
[posttitle]

[posttitle]

[postbody]

مشاهده مطلب