توضیحات

ویرایش
آدرس : تهران بزرگراه همت پارک پردیسان
این موزه در پارک طبیعت پردیسان در شمال غربی تهران قرار دارد. موزه تنوع زیستی در سال ۱۳۸۳ خورشیدی با تاکید بر اهمیت و ارزش تنوع زیستی و در راستای وظایف قانونی سازمان حفاظت محیط زیست ایران آغاز به کار کرده است.
هدف از ایجاد این موزه عمومی در شهر تهران این بوده است که با استفاده از کادر کارشناسان خود نقش موثری در تحقیقات، اطلاع رسانی و آموزش برای گروه‌های مختلف سنی و علاقه مندان به محیط زیست ایفا نماید.
ﻣﻮزه ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ اﯾﺮان در ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 1400ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻤﯽ ،ﭘﮋوﻫـﺸﯽ و ﺗﻔﺮﺟﮕـﺎﻫﯽ ﭘﺮدﯾـﺴﺎن ﻗـــﺮارﮔﺮﻓﺘـــﻪ اﺳـــﺖ. ﺳـــﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣـــﻮزه درراﺳـــﺘﺎی اﯾﺠـــﺎدﻣﺤـــﯿﻂﻋﻠﻤﯽ،ﭘﮋوﻫـــﺸﯽ وﻫﻤﮕـــﺎمﺑـــﺎ ﺳﯿﺎﺳـــﺖ ﻫـــﺎیﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ،ﺟـﺎﻧﻮری و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﮓ وﮐﺎﻧﯽ و ﻓﺴﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ،درﻓﺮوردﯾﻦ 1383 اﻓﺘﺘﺎح ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﻣﻮزه ﺗﻨﻮع زﯾـﺴﺘﯽ ﺑـﺎ اﻟﻬـﺎماز ﻃﺒﯿﻌـﺖ اﯾـﺮان ،ﺟﻬـﺎن و زﯾـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺟـﺎﻧﻮران ﻃﺮاﺣـﯽ و ﻓﻀﺎﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﻮزه ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎره ای – زﯾﺴﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﻮدهﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪددرﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎی ...مشاهده کامل متن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎی ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ: ﻏﺮﻓﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪه اﯾﺮان اﯾﻦ ﻏﺮﻓﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎ ی ﺷﯿﺮاﯾﺮاﻧﯽ و ﺑﺒﺮ ﺧﺰری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪه اﯾﺮان ﻃﯽ ﯾﮏ ﻗﺮن اﺧﯿـﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻏﺮﻓﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎیﮐﻤﯿﺎب اﯾﺮان ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺗﺤﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪﮐﻪ ازآن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﯾﻮز ﭘﻠﻨﮓ آﺳﯿﺎﯾﯽ ﮐﺮوﮐﻮدﯾﻞ ﭘﻮزهﮐﻮﺗﺎه اﯾﺮاﻧﯽ،ﻫﻮﺑﺮه ، ﺳﯿﺎه ﺧﺮوس و ﺧﺮس ﺳﯿﺎه آﺳﯿﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.™
ﻏﺮﻓﻪ ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽاﯾﺮان اﯾﻦ ﻏﺮﻓـﻪ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧـﺪه ﺗﻌـﺪادزﯾـﺎدی ازﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎی ﭘـﺴﺘﺎﻧﺪاران، ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن و ﺧﺰﻧـﺪﮔﺎن اﯾـﺮان ﺑـﻮدهﮐـﻪ ﻧـﺸﺎن دﻫﻨـﺪه ﮐﺜﺮتﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮرﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﮔـﻮزن زرداﯾﺮاﻧـﯽ وﮔـﻮر اﯾﺮاﻧـﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ اﯾﺮان وﮐﻞ ﺑﯿﺴﺘﻮن ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ دارای رﮐﻮرد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
ﻏﺮﻓﻪ ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽﺟﻬﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن از ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺗﺎ ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل ﺑﻮده،ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ اﺑﻌﺎدو ﺑﺰرﮔﯽ ﺟﺜـﻪ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی را ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﻮزه ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ.
ﻏﺮﻓﻪ ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس
در اﯾﻦ ﻏﺮﻓﻪ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی آﺑﺰی و ﺧﺸﮑﯽ زی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﯾﻮراﻣﺎی ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی ﺣﺮا و ﻣﺎﮐﺘﯽ از ﻧﻤـﺎی ﺳـﺎﺣﻠﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺗﺪاﻋﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻓﺎرس ﺑﺎﺷﺪ.ﻏﺮﻓﻪ ﻗﺎره آﺳﯿﺎاﯾﻦ ﻏﺮﻓﻪ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ﻗﺎره آﺳﯿﺎ ﺑﻮدهﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﺑﺒﺮﺑﻨﮕﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧـﻪ ﺷـﺎﺧﺺ ﮐـﺸﻮر ﻫﻨـﺪو ﮐﻞ ﻣﺎرﺧﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ رﮐﻮردﮐﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
™ﻏﺮﻓﻪ ﻗﺎره اروﭘﺎ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻨﻮع اﻧﺪک ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻗﺎره وﺳﻌﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻣﻮزه ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه،ﮐﻪ ازﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎی اﯾـﻦ ﻗﺎره، ﺷﺎﻣﻮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
™ﻏﺮﻓﻪ ﻗﺎره آﻓﺮﯾﻘﺎ
آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻗﺎره ای ﻏﻨﯽ از ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻃﺒﻊ آن ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮﯾﻦ ﻏﺮﻓﻪ در ﻣﻮزه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﯿﺸﺘﺮﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻏﺮﻓﻪ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺘﻠﻮپﻫﺎﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻏﺮﻓﻪ ﻗﺎره آﻣﺮﯾﮑﺎ
اﯾﻦ ﻏﺮﻓﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن رادرﺧﻮد ﺟﺎی دادهﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎدرﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ، ﺗﻨﻬـﺎدر ﻗـﺎره آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﯿﺮﮐﻮﻫﯽ (ﭘﻮﻣﺎ) و ﺟﮕﻮار اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
™ ﻏﺮﻓﻪ ﻗﺎره اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ
اﯾﻦ ﻏﺮﻓﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ اﻣﻮ(Emu) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﻧﺪه ﻣﻄﺮح ﮐﺸﻮر اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺠـﺴﻤﻪ ﮐﺎﻧﮕﻮروﻫـﺎی ﺧﺎﮐـﺴﺘﺮی و ﻗﺮﻣـﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
™ﻏﺮﻓﻪ زﯾﺴﺘﮕﺎهﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ، ﻣﺎﮐﺘﯽ از ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮبﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﺮﭘـﺎﯾﯽ ﻣـﻮزه ﺑـﻪ ﺟﻬـﺖ ﻓـﺮاﻫﻢ ﮐـﺮدن ﺑـﺴﺘﺮآﻣﻮزﺷـﯽ وﭘﮋوﻫـﺸﯽ ﺑﯿـﺸﺘﺮ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از اﯾﻦ ﻓﻀﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎی ﻧﻤﺎﯾـﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑـﻪ ﻣـﻮازات ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎدر ﻗﺎﻟـﺐﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻧﻤﻮده ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﯾﻞ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد:
™ﻗﺎبﭘﻮﺳﺖ ﺑﺒﺮ ﺧﺰری اﯾﻦ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺒﺮ ﺧﺰری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎرک ﻣﻠﯽ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﺎل 1329ﺷﮑﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﺳـﻨﺘﯽ دﺑـﺎﻏﯽ ﺷﺪه ودر ﺳﺎل 1383 ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻬﻨـﺪس ﺳﯿﺪﺣـﺴﯿﻦ آﻗـﺎ ﻣﯿـﺮی ﻣـﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻣﺤـﯿﻂ زﯾـﺴﺖ اﺳـﺘﺎن ﺧﺮاﺳـﺎن ﺑـﻪ ﻣﻮزه ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ اﻫﺪاﮔﺮدﯾﺪ.
ﻗﺎبﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ وﯾﺘﺮﯾﻦﺣﺸﺮات اﺳﮑﻠﺖ ﻓﯿﻞآﺳﯿﺎﯾﯽ وﯾﺘﺮﯾﻦﺳﻨﮓوﮐﺎﻧﯿﻬﺎی اﯾﺮان وﯾﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن وﯾﺘﺮﯾﻦ ﻓﺴﯿﻠﻬﺎیﮔﯿﺎﻫﯽ( اﻫﺪاﯾﯽ از ﻃﺮف رﯾﺎﺳﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ، ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮﻓﺎﻃﻤﻪ واﻋﻆﺟﻮادی آﻣﻠﯽ) وﯾﺘﺮﯾﻦﻓﺴﯿﻠﻬﺎی ﺑﯽﻣﻬﺮﮔﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺴﯿﻞ ﻫﺎی ﻣﺮﺟﺎن ،ﺑﺎزوﭘﺎ، ﺧﺎرﭘﻮﺳﺖ،دوﮐﻔﻪ ای ،ﺷﮑﻢ ﭘﺎ و آﻣﻮﻧﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
وﯾﺘﺮﯾﻦ ﻓﺴﯿﻠﻬﺎیﻣﺎﻫﯿﺎن آبﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ وﯾﺘﺮﯾﻦ،ﺟﻨﻮبﺗﺒﺮﯾﺰﺑﻮده و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوره ﮐﻮاﺗﺮﻧﺮﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺎﺑﻠﻮیﺑﺎزﺳﺎزیﻓﺴﯿﻞﻫﺎیﻣﺮاﻏﻪ در اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ی ﻓﺴﯿﻞ ﻣﻬﺮه داران ﻣﺮاﻏﻪ درﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
وﯾﺘﺮﯾﻦﻓﺴﯿﻠﻬﺎیﻣﻬﺮه دارانﻣﺮاﻏﻪ دراﯾــﻦ وﯾﺘــﺮﯾﻦ ﻗﺎﻟــﺐ ﻓــﺴﯿﻠﻬﺎی ﮔــﺮاز وﮔــﺎوﻣﯿﺶ و اﺳــﺐ و اﻻغ وﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ ﻗﻄﻌــﺎﺗﯽ از ﻓــﺴﯿﻞ ﻓﯿــﻞ ﻣﺎﺳــﺘﻮدﻧﺖو ﻣﻮﻻژﺳﯿﻠﯿﮑﻮﻧﯽ ﺑﺒﺮدﻧﺪان ﺷﻤﺸﯿﺮی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻨﺠـﺎ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ وﺳـﺎﯾﻞﺣﻔﺎری ﮐﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﻓﺴﯿﻞ ﻫﺎی ﻣﻬﺮهدار ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮدو ﻧﯿـﺰ ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﺑـﺴﺘﻪ ﺑﻨـﺪی ﻓـﺴﯿﻠﻬﺎ ی ﻣﻬﺮهدار ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻫﺪاف ﻣﻮزه ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﯿﻌﯽﻣﻮزهﻫﺎی ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ درﻫﺮ ﮐﺸﻮرﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﺰاﻧﻪﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرﻣﯽ آﯾﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮزهﻫﺎ ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﻬﺖﺛﺒﺖ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی،ﻧﮕﻬﺪاری وﻧﻤﺎﯾﺶﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺟﻠﻮهﻫﺎوذﺧﺎﯾﺮﻣﺘﻨﻮع ﮔﯿﺎﻫﯽو ﺟﺎﻧﻮری.
اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻮزه ﺑﺎﻫﺪف ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﯾﺮﻏﯿﺮ زﻧﺪه ژن‌ها در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻠﻤﯽ، آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ درزﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺣﯿﺎت وﺣﺶ، ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ، داﻧﺶ وﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﻣﺮدم، ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺷﻨﺎﺧﺖارﺗﺒﺎط اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ وﻣﯿﺰان دﺧﺎﻟﺖ او در آن و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﯿﺎن ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺣﯿﺎت ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ داﺷﺘﻪ و د رﭘﺮ ﮐﺮدن اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ و ﺟﻠﺐ ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ دارد.
ﻣﻮزه ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآورد ﮐﻪﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﮐﻪ ﻗﺎدرﺑﻪﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﺎﻧﻮران و ﺣﯿﺎت وﺣﺶ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ را ازﻧﺰدﯾﮏ دﯾﺪه و ﺑﺎ ﻧﺎم و وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻇﺎﻫﺮی و زﯾﺴﺘﯽ آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ وﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮروی ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻧﻮری و ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﻮﺟﻮد درآن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

منبع :
http://fa.wikipedia.org/
http://doe.ir/d
پارک ملی خجیر

پارک ملی خجیر

پارک ملی خجیر و پارک ملی سرخه حصار قسمتی از منطقه حفاظت شده جاجرود در منتهی الیه شرق تهران می‌باشند. پارک ملی خجیر و پارک ملی سرخه حصار از قدیمی‌ترین مناطق حفاظت شده در جهان می‌باشند و مدیریتی یکپارچه دارند. وجود مناظر بکر و طبیعی و تنوع زیستی مناسب، همچنین تاثیر بسیار بالای این منط...

اطلاعات | نقشه
عمارت شمس‌العماره

عمارت شمس‌العم...

شمس العماره یکی از بناهای مرتفع و مشخص و جالب تهران قدیم است . گویا ناصرالدین شاه قبل از سفر اروپا بر اثر دیدن تصاویر بناها و آسمان خراشهای کشورهای غربی تمایل پیدا می‌کند بنای مرتفعی نظیر بناهای فرنگستان در پایتخت ممالک محروسه خود ایجاد نماید تا از بالای آن خود و زنانش بتوانند منظره شهر...

اطلاعات | نقشه
ایوان تخت مرمر

ایوان تخت مرمر

روح ظریف هنرمند ایرانی با استعانت از هنرهای معماری، نقاشی، سنگتراشی، کاشی کاری، گچبری، آئینه کاری، خاتم سازی، منبت کاری و مشبک سازی، در وسط کاخهای سلطنتی قدیم ومجموعه دلپسند، ترکیبی بدیع و بنائی زیبا بوجود آورده که شاید کمتر بتوان نظیر آنرا در جای دیگر یافت. ایوان یا تخت جایگاهی است ک...

اطلاعات | نقشه
خلوت کریمخانی

خلوت کریمخانی

در گوشه شمال غربی محوطه گلستان چسبیده به تالار سلام بنائی سرپوشیده و ستون دار بصورت ایوان سه دهنه ئی وجود دارد که در وسط آن حوض جوشی ساخته شده و آب قنات شاه از میان آن بیرون جسته و در باغهای سلطنتی جریان می‌یافت. راه عبور از اندرون و باغ گلستان به دیوانخانه و تالار تخت مرمر سابقا از ای...

اطلاعات | نقشه
ارگ تهران

ارگ تهران

آدرس : ارگ تهران، از شمال به میدان و خیابان امام خمینی (ره)، از شرق به خیابان ناصر خسرو، از غرب به خیابان خیام و از جنوب به خیابان پانزده خرداد محدود می‌شود. افغان‌ها پس از تصرف تهران در سمت شمال این محوطه پلی ساختند که در مقابل آن دروازه ای احداث شد که آن را ارگ نامیدند. ارگ تهران و ب...

اطلاعات | نقشه
حسینیه ارشاد

حسینیه ارشاد

حسینیه ارشاد در سال ۱۳۴۶ توسط محمد همایون (سرمایه‌گذار) ، ناصر میناچی (مدیر)، محمد علی نوید و مرتضی مطهری بنیان گذاشته شد. حسینیه در زمین باغی به مساحت دو هزار مترمربع احداث شد. دکتر عبدالحسین علی آبادی (دادستان تهران)، محمد همایون و میناچی اعضای هیئت امنای حسینیه ارشاد بودند. هدف ا...

اطلاعات | نقشه
مصلّای امام خمینی تهران

مصلّای امام خم...

در سال ۱۳۶۱ اقدامات اولیه برای ساخت مصلایی بزرگ در تهران آغاز شد و زمین‌های منطقهٔ عباس‌آباد تهران که در کنار چند بزرگراه اصلی تهران قرار دارد به عنوان منطقه‌ای مناسب برای ساخت این مصلا برگزیده شد. در سال ۱۳۶۹ یکی از طرح‌ها برای ساخت این مصلا برگزیده و کار ساخت پس از آن آغاز شد ز اوا...

اطلاعات | نقشه
حرم مطهر امام خمینی ( ره )

حرم مطهر امام ...

آرامگاه خمینی کبیر که در ایران به "حرم مطهر" شهره است، در جنوبی‌ترین نقطه تهران و در کنار گلزار شهدای بهشت زهرا (س) بنا شده است و در نوع خود، در حقیقت مجموعه ای بزرگ و کم نظیر به شمار می‌رود. حرم اولیه با مرکزیت ضریح مطهر شکل گرفت و پوشش آن با استفاده از امکانات موجود در کشور و سازه‌ه...

اطلاعات | نقشه
مشاهده تمامی جاذبه های گردشگری
زبان و گویش مردم تهران

زبان و گویش مر...

تهران در روزگاران کهن از توابع ری بوده است، و ری از سرزمین ماد به‌شمار می‌آمده است، از این‌رو زبان مردم تهران و ری در آغاز شاخه‌ایی از زبان مادی بوده که با پارسی‌قدیم نزدیکی داشته است. زبان مردم این سامان، در دوره‌ی اشکانیان، زبان پهلوی اشکانی بود که از پارسی باستان گرفته شده است، در ...

اطلاعات
حاجی فیروز

حاجی فیروز

حاجی فیروز معروف‌ترین سرگرمی‌پیشه‌ی سنتی مردمی است که در خیابان‌های ایران در روزهای پیش از نوروز ظاهر می‌شود. حاجی فیروز رهگذران را با خواندن سرودهای سنتی و رقص و زدن دایره زنگی در قبال دریافت چند سکه، سرگرم می‌کند. وی به ندرت ممکن است در خانه‌ی مردم را بکوبد، که آن گاه به محض باز شدن...

اطلاعات
چهارشنبه سوری

چهارشنبه سوری

در این روز مردم آتش بازی می‌کنند و آش رشته یا به اصطلاح اهالی منطقه دماوند «کته را» می‌خورند. در این روز آتش افروخته می‌شود و از روی آن می‌پرند و می‌خوانند: زردی من از تو –سرخی تواز من. چهارشنبه‌سوری یکی از جشن‌های ایرانی است که در شب آخرین چهارشنبهٔ سال (سه‌شنبه شب) برگزار می‌شود. در...

اطلاعات
پنجک یا پنجه

پنجک یا پنجه

پنج روز آخر سال را که هوا سرد بود. پنجک یا خمسه مسترقه می‌گفتند. خطر یخ زدن محصولات در این چند روز وجود داشت. از این رو مردم به کوه می‌رفتند و جشن می‌گرفتند تا هوا بدتر نشود. جشن پنجه یا خمسه مسترقه که بصورت‌های پنجه دزدیده ، پنجک ، بهیزک (Vihezak) یا وهیجک (Vahijak) و اندرگاه نیزآمده...

اطلاعات
لباس محلی تهران

لباس محلی تهرا...

شال کلاه و جبه لباس رسمی ، معمول و متداول در عصر قاجارها برای تمام طبقات شال کلاه و جبه بود . شال کلاه نوعی عمامه بود که ریشه قدیمی دارد . بعد از اشغال ایران به وسیله اعراب ، کلاه باستانی آنان مبدل به عمامه شد . سلاطین زمان صفویه که تا حدی خود را روحانی مذهبی جلوه می‌دادند عمامه سبز ...

اطلاعات
گویش محلی تهران

گویش محلی تهرا...

زبان اصلی مردم تهران و استان تهران، فارسی است. اما در بعضی نقاط زبان‌های محلی نیز دیده می‌شود که در مجموع از لهجه‌های فارسی محسوب می‌شوند. به طور کلی زبان و گویش‌های دیگری مانند آذری، گیلکی، لری، مازندرانی نیز به دلیل مهاجرت‌ها به آن افزوده شده است. تهران در روزگاران کهن از توابع رى ب...

اطلاعات
گل ریزان

گل ریزان

آیین سنتی "گلریزان" در اصل بر اساس یک سنت دیرینه رسم پهلوانی در ایران آغاز شد و سرآغازی برای فتوت مردان نیک ضمیر بوده است. عنصرالمعالی در کتاب خویش ویژگی‌های جوانمردی را اول "خرد" ، دوم "راستی" و سوم "مردمی" بر می‌شمارد و آنها را از نشانه‌های رادمنشی و جوانمردی و عیاری می‌داند. همچنین...

اطلاعات
دیزی

دیزی

نخود و لوبیای سفید باهم 1 لیوان . گوشت گوسفند با استخوان و چربی 500 گرم گوجه فرنگی 3 عدد . پیاز 2 عدد . سیر 3 حبه . سیب زمینی 5 عدد رب گوجه فرنگی 1 قاشق غذاخوری . فلفل سبز 3 عدد . نمک ، فلفل ، آبلیمو مقدار لازم طرز تهیه : نخود و لوبیا را از شب قبل در اب خیس کنید ، ...

اطلاعات
مشاهده تمامی آداب و رسوم
[posttitle]

[posttitle]

[postbody]

مشاهده مطلب